My Health Partner Logo

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Използването на уебсайта „myhealth-partner.com” и на неговите поддомейни, включително уебсайта „zdravensavetnik.bg“ (или „здравенсъветник.bg“)   (наричани заедно по-долу „Уебсайтът") е обвързано с приемането на настоящите общи условия за ползване (наричани по-долу „ОУ").

С влизането и използването на Уебсайта посетителят на този Уебсайт (наричан по-долу „Потребител") потвърждава, че е разгледал настоящите ОУ, декларира, че ги приема без възражения, и се задължава да ги спазва.

Цел

Този уебсайт е публично достъпен, като предоставя информация за кардиометаболитни заболявания: хипертония, диабет, висок холестерол и коронарна болест. Той също така предоставя персонализирано съдържание, адаптирано към Вашето състояние, с рецепти, физически упражнения и упражнения за релаксация. Следва да се има предвид, че не публикуваме и не предоставяме услуги, насочени към деца.

По-специално, „СЕРВИЕ МЕДИКАЛ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при българската Агенция по вписванията с ЕИК 175354366 („СЕРВИЕ“ или „Ние“) , предоставя на Потребителите информация в областта на здравето в съответствие със специфичните правни и законови задължения на фармацевтичните дружества.

Следва обаче да се има предвид, че Уебсайтът не представлява система за медицински или дистанционни здравни услуги. Информацията, която е на Уебсайта, не може да се счита за еквивалентна на или заместваща медицинско становище или диагноза или да замени медицинска консултация с медицински специалист.

По същия начин тази информация не може да се тълкува като такава с промоционален или рекламен характер относно каквито и да е продукти, независимо дали те се продават СЕРВИЕ или други юридически лица от неговата група. Съответно, информацията на Уебсайта не е насочена към препоръчване, предписване, купуване, снабдяване, продажба или прилагане на продукти на Servier. За всякаква информация, свързана с тези продукти, приканваме Потребителите да се свържат директно с юридическото лице, притежаващо разрешението употреба на съответния продукт.

Интелектуална собственост

Цялото съдържание, достъпно на Уебсайта, включително, но не само, текстовете, графиките, пиктограмите, изображенията, снимките, илюстрациите, звуците, аудио и видеоданните, както и структурата на Уебсайта, планът за сърфиране и логата, дизайнът и организацията на неговите раздели, техните заглавия, базите данни, тяхната структура и съдържание, търговските марки (наричани по-долу „Съдържанието") са изключителна собственост на СЕРВИЕ и/или, ако е приложимо, на други дружества от неговата корпоративна група, на неговите лицензодатели или партньори, и като такива са защитени от правото на интелектуална собственост или от разпоредбите, свързани с правата върху изображенията.

 

Разрешено е само копиране на материали за лична употреба.


Следователно всякаква търговска употреба, представяне, разпространение, възпроизвеждане, адаптиране, превод или преработка, изцяло или отчасти, чрез какъвто и да е процес, на Уебсайта и/или на неговите съставни елементи, всяко споделяне на Съдържанието на Уебсайта и всяко прехвърляне към друг уебсайт без предварителното писмено разрешение на СЕРВИЕ е строго забранено съгласно приложимото право.


Всички искания за разрешение за възпроизвеждане или представяне на каквото и да е Съдържание на Уебсайта трябва да се изпращат до СЕРВИЕ на следния адрес:


В допълнение, търговските марки и логата, показани на Уебсайта, са регистрирани търговски марки и не могат да бъдат използвани без изричното разрешение на техния собственик. При това положение действията по представянето, възпроизвеждането, разпространението и повторното им разпространение, изцяло или частично, въз основа на елементите на Уебсайта, без предварителното писмено разрешение на притежателя им, представляват нарушение на авторското право съгласно приложимото право.

Във всички случаи Потребителят се задължава да пази и копира всяко споменаване на авторско право или на права на собственост, посочено във който и да е елемент на Уебсайта, който той използва.

Използване на Уебсайта

Потребителите се задължават да използват Уебсайта:

 • В съответствие с предназначението му;
 • За лична употреба, което изключва всякакви търговски или промоционални дейности или дейности за професионални, промоционални, маркетингови или търговски цели;
 • В съответствие с авторските права и всички други видове права на интелектуална собственост, по-специално чрез запазване на всяко обозначение за авторско право или право на собственост, посочено в който и да е елемент на Уебсайта, който използват;
 • Без да използват робот или друго автоматизирано средство за достъп и използване на съдържанието на Уебсайта и без да се опитват да възпрепятстват функционирането на Уебсайта;
 • Без да се опитват да го копират, възпроизвеждат изцяло или частично, да го правят достъпен за неоторизирани трети лица или да го разпространяват или споделят по какъвто и да е начин с такива трети лица.

 

В допълнение, информацията, предоставена на Уебсайта, не е част от договор и не може да се счита за оферта за услуги или продукти.

При никакви обстоятелства информацията, предоставена на Уебсайта, не представлява твърдение, гаранция или ангажимент от страна на СЕРВИЕ по отношение на продуктите и услугите, които са показани в него.

Потребителят е информиран също така, че информацията, публикувана на Уебсайта, не може да се счита за еквивалентна на или заместваща медицински съвет и не може да се използва вместо съвет от лекар. Следователно, Потребителите не трябва при никакви обстоятелства да използват тази информация за поставяне на медицинска диагноза или за препоръчване на лечение и трябва да се консултират с медицински специалист, който има право да оказва медицинска помощ.

СЕРВИЕ не носи отговорност за решения, взети въз основа на информация, съдържаща се в Уебсайта, нито за използването на тази информация по какъвто и да е начин от трети страни.

Следва също така да се има предвид, че всеки потребител на Уебсайта е отговорен за предприемането на всички подходящи мерки за защита и предпазване на собствените си данни и/или приложения от всякакво пробив в сигурността или заразяване с вируси в интернет.

Точност и изчерпателност на информацията на Уебсайта

Цялата информация, предоставена на Потребителите на Уебсайта, се предоставя „във вида, в който е", без каквито и да е гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, без никакви гаранции за наличие на определено търговско качество, годност за конкретна употреба или липса на нарушение на авторски права.

СЕРВИЕ се стреми да гарантира, доколкото е възможно, че информацията, разпространявана на Уебсайта, е точна и актуална, когато е публикувана.

Въпреки това СЕРВИЕ не гарантира по никакъв начин истинността, пълнотата, точността или изчерпателността на информацията и съдържанието, предоставени на Потребителите на Уебсайта, и си запазва правото да променя или коригира по всяко време и без предизвестие съдържанието на информацията и документите, публикувани на Уебсайта.

Следователно  не носи никаква отговорност за неточности, отклонения, пропуски или промени, свързани с информацията, налична на Уебсайта, особено в случай на промяна на законовите и правни разпоредби, както и за вреди, произтичащи от измамни действия на трета страна, особено когато те може да доведат до промяна на информацията, налична на Уебсайта.

В тази връзка СЕРВИЕ не носи отговорност за съдържанието на настоящите страници или за каквото и да е тяхно използване от Потребителя, включително за всички преки или косвени вреди, причинени от достъпа до или използването на Уебсайта от което и да е лице или, алтернативно, от невъзможност за достъп до Уебсайта.

Промени на Уебсайта

СЕРВИЕ си запазва правото да променя съдържанието на Уебсайта и данните или информацията, достъпни чрез Уебсайта, както и настоящите Общи условия за ползване, особено когато това е необходимо, за да се съобрази с всички нови приложими стандарти, законодателство и/или разпоредби и/или за да подобри работата на Уебсайта.

В този случай изменените Общи условия за ползване влизат в сила от датата, на която са публикувани.

Поради това на Потребителя се препоръчва редовно да проверява Общите условия за ползване на Уебсайта.

Наличност на Уебсайта

СЕРВИЕ се стреми да поддържа Уебсайта достъпен за Потребителите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Въпреки това СЕРВИЕ не може да гарантира постоянната наличност и достъпност на Уебсайта.

При това положение СЕРВИЕ си запазва правото да отмени, ограничи, спре или временно да прекъсне изцяло или отчасти достъпа до Уебсайта, до неговите функции или до всички или част от услугите, предлагани на Уебсайта, по всяко време, без предизвестие и без да дължи обезщетение, по каквато и да е причина, включително, но не само, поради причини, свързани с техническата поддръжка, при възникване на форсмажорно събитие или непредвиден инцидент, проблеми с информационните технологии, трудности, свързани със структурата на комуникационните мрежи, или други технически трудности.

Независимо от всички средства, използвани от СЕРВИЕ и неговите доставчици на технически услуги, Потребителят е информиран, че интернет мрежата не е надеждна, преди всичко по отношение на относителната сигурност при предаването на данни, на негарантираната непрекъснатост на достъпа до Уебсайта, на негарантираната ефективност по отношение на скоростта на предаване на данни и на разпространението на вируси. С настоящото се уточнява също така, че интернет мрежата и ИТ и телекомуникационните системи не са безгрешни и че могат да възникнат прекъсвания и неизправности.

Следователно СЕРВИЕ не дава никаква гаранция в това отношение и не носи отговорност за каквито и да било вреди, свързани със споменатото използване на интернет мрежата и на информационните и телекомуникационните системи, включително, но не ограничено до:

 • Лошо предаване и/или приемане на данни и/или информация в интернет;
 • Външна намеса или наличие на компютърни вируси;
 • Повреда на всякакво приемащо оборудване или на комуникационните линии; 
 • Всяка друга неизправност на интернет мрежата, която не позволява задоволително функциониране на Уебсайта.

 

Отговорност на СЕРВИЕ

СЕРВИЕ не само, за всички загуби или повреди на данни, загуби на програми, загуби на печалби или оперативни загуби, претърпени от Потребител или трето лице, в резултат на достъпа до Уебсайта, на сърфирането в Уебсайта, на съдържанието на Уебсайта, на използването на Уебсайта и на уебсайтовете, които са свързани с него, или поради невъзможност за използване на съдържанието, информацията и услугите, предлагани чрез Уебсайта на Потребителите.

По-специално, СЕРВИЕ не носи никаква отговорност за вреди от какъвто и да е вид, произтичащи от:

 • правописна грешка или грешка във форматирането, неточност, недостоверност или пропуск, свързани с информацията, достъпна на Уебсайта;
 • измамни действия от трета страна, довели до промяна на информацията, документите или елементите, достъпни на Уебсайта;
 • достъп на което и да лице до Уебсайта или от невъзможност за достъп до него;
 • повреда, неправилно функциониране или несъвместимост на информационно-технологичното оборудване на Потребителя;
 • прекъсване на мрежите, осигуряващи достъп до Уебсайта, от пълна или частична недостъпност на Уебсайта, особено такава, произтичаща от работата на телекомуникационните мрежи;
 • разпространението или внедряването на компютърни вируси, троянски коне или „червеи“ чрез Уебсайта, които могат да засегнат компютърното оборудване на Потребителя;
 • позоваване и използване на каквато и да е информация, получена пряко или непряко от Уебсайта, от използването му или от използването на продукт, към който той препраща.

 

СЕРВИЕ не носи никаква отговорност, изрична или подразбираща се, ако използването на информацията на Уебсайта нарушава патент, авторско право или регистрирана търговска марка.

Отговорност на Потребителя

Ако Потребителят разпространява съдържание на Уебсайта, независимо от характера на разпространяването, той се задължава да не извършва каквито и да е действия и да не прави никакви коментари, които противоречат на законите, обществения ред или добрите нрави, или които са обидни, клеветнически или дискриминационни по своя характер, или заплашителни за дадено лице или група лица, или които нарушават разпоредбите на авторското право, правата върху изображенията, личния живот на други хора, тайната на здравната информация или тайната на кореспонденцията. Той може да носи отговорност за всяко нарушение на това задължение.

Потребителят се задължава да се държи уважително спрямо другите посетители на Уебсайта.

Потребителят е информиран, че в случай на искане от страна на компетентните органи СЕРВИЕ има право да предаде всички данни за достъп, позволяващи идентифицирането на Потребителя, ако има основание да се счита, че последният е източник на незаконно съдържание или действия.

Хиперлинкове

Настоящият Уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, публикувани от трети страни.

Наличието на хиперлинк, водещ към Уебсайт на трета страна, при никакви обстоятелства не означава одобрение на този уебсайт или на неговото съдържание от страна на СЕРВИЕ.

СЕРВИЕ не упражнява никакъв контрол върху тези уебсайтове на трети страни и следователно не носи никаква отговорност по отношение на съдържанието на тези уебсайтове и използването им от който и да е Потребител.

Освен това СЕРВИЕ не носи отговорност за информация, мнения и препоръки, направени от трети страни. 

Потребителят осъществява достъп до и използва уебсайтове на трети страни на своя отговорност, на свой риск и в съответствие с приложимите условия за ползване на въпросните уебсайтове.

Следователно, препоръчително е Потребителите да проверяват условията за ползване и правилата за поверителност на тези уебсайтове, преди да им предоставят лична информация.

Приложимо право

Настоящите ОУ се подчиняват на българското право, както по отношение на материалните, така и на формалните правила. Всички спорове се отнасят до компетентните съдилища в София (България).

Всяко прилагане на стълкновителните норми, което ограничава пълното прилагане на българското право, се изключва с настоящите ОУ. Следователно българското право се прилага за всички Потребители, които разглеждат Уебсайта и които използват всички или част от неговите функции.

В случай на несъответствие между информацията, налична във френската версия на Уебсайта, и тази, налична в българската му версия, предимство има информацията, налична във френската версия на Уебсайта.

 

Правни бележки

Съдържанието на уебсайта „zdravensavetnik.bg“ (или „здравенсъветник.bg“) се публикува от „СЕРВИЕ МЕДИКАЛ“ ЕООД, българско дружество с капитал в размер на 1 700 000 лв., вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при българската Агенция по вписванията с ЕИК 175354366, с
ДДС № BG175354366, със седалище и адрес на управление бул. „Цар Освободител“ № 14, район „Средец“, София 1000, България.. телефонен номер:…….

Лицето, което се занимава с публикациите на уебсайта „zdravensavetnik.bg“ (или „здравенсъветник.bg“) е  [].

Уебсайтът „myhealth-partner.com” се хоства от СЕРВИЕ, като се използва Microsoft AZURE https://azure.microsoft.com/fr-fr/https://azure.microsoft.com/fr-fr/

Дизайнът и изработката на Уебсайта „zdravensavetnik.bg“ (или „здравенсъветник.bg“) са разработени и ще бъдат поддържани от СЕРВИЕ и дружествата от неговата корпоративна група.