My Health Partner Logo

Политика за поверителност на данните

LES LABORATOIRES SERVIER („SERVIER" или „Ние"), SAS - опростено акционерно дружество с капитал от 34 590 852 евро, регистрирано в Търговския в Нантер под номер 085 480 796, със седалище и адрес на управление 50 рю Карно - 92284 Сюресне - Франция (50 rue Carnot – 92284 Suresnes – France), тел: 00 33 (0)1 55 72 60 00, предоставя на настоящия уебсайт обща информация за LES LABORATOIRES SERVIER, неговата дейност, организация, изследвания, политика в областта на човешките ресурси, комуникация, продукти, оферти и услуги, новини и събития.

Не публикуваме и не предоставяме услуги, предназначени за деца.

Ние уважаваме и ценим неприкосновеността на личния живот на всеки, който използва уебсайта (наричан по-долу „Нашият сайт"), и събираме и използваме лични данни само както е описано тук, и по начин, който е съвместим с нашите задължения и Вашите права съгласно закона. Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася само за използването на Нашия сайт от Вас.

1.Какви данни събираме?

В съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) лични данни са всяка информация, която може да Ви идентифицира пряко или непряко.

Възможно е да събираме някои или всички от следните лични данни от потребителите на нашия Сайт:

  • Данни, които ни предоставяте чрез използване на менюто за персонализиране:
  • Данни, които събираме автоматично за статистически цели с помощта на бисквитки, включително посетени страници, дати и часове на достъп, предпочитано съдържание, операционна система, вид на използвания браузър, вид на използвания хардуер.

2.Как използваме вашите данни?

 

Съгласно ОРЗД използването на Вашите лични данни от наша страна винаги трябва да има правно основание и да е свързано с конкретна цел. Вашите данни се използват за следните цели и въз основа на следното основание:

  • За да управляваме и подобряваме Сайта за оптимално сърфиране на потребителите въз основа на нашите легитимни интереси (които са да предлагаме най-доброто качество на услугите на нашия Сайт);
  • За изготвяне на статистически анализи, по-специално на трафика на Сайта, въз основа на Вашето съгласие;
  • За да предлагаме персонализирано съдържание въз основа на Вашето съгласие.

Не обработваме допълнително данните по начин, който е несъвместим с описаните по-горе цели. 

3.Какви са вашите права?

 

Вие имате правото да:

- поискате достъп и да получите информация за Вашите личните данни;;

- актуализирате и коригирате Вашите лични данни;

- изтриете Вашите лични данни;

- ограничите обработването на Вашите лични данни;

- възразите (по основателни причини) срещу обработването на Вашите лични данни;

- упражните правото си на преносимост на данните;

- оттеглите съгласието си по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на съгласие преди неговото оттегляне. 

Можете да упражните правата си, като се свържете с длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на LES LABORATOIRES SERVIER

  • по електронна поща на следния адрес: dataprivacy@servier.com
  • или по пощата на следния адрес:

Les Laboratoires Servier

50 рю Карно

92284 Сюресне Седекс

Франция

Уведомяваме Ви, че тези права може да не се прилагат поради ограничения, предвидени в местното законодателство. 

За да отговори на искането Ви за упражняване на права, LES LABORATOIRES SERVIER може да поиска от Вас доказателства за самоличността Ви. 

Ако имате някаква причина за оплакване относно използването на личните Ви данни от наша страна, имате право да подадете жалба до компетентния орган за защита на личните данни във Вашата държава. 

4.Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

 

Вашите лични данни, събрани от LES LABORATOIRES SERVIER, се съхраняват във форма, която позволява идентифицирането Ви, за срок, който не е по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които се обработват личните данни. По-конкретно: 

- Личните данни, събрани за целите на измерване на трафика на Уебсайта, се съхраняват за 24 часа. 

5.Как защитаваме Вашите лични данни?

 

Въвели сме подходящи и разумни технически и организационни мерки за сигурност, за да съхраняваме Вашите лични данни, които събираме и пазим като поверителни, и да ги защитаваме срещу неразрешено или незаконно разкриване или достъп, случайна загуба, унищожаване, промяна или повреждане, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес и разходите за прилагането им. 

6.Споделяме ли вашите лични данни?

 

Вашите лични данни, обработвани от LES LABORATOIRES SERVIER ще бъдат достъпни само за ограничен брой получатели въз снова на принципа необходимост да се знае и само в необходимия обем или когато това се изисква по закон, включително, но не само от: 

  • Отделите и персоналът на LES LABORATOIRES SERVIER и други юридически лица от групата на Servier, когато това е необходимо.
  • Контрагентите и доставчиците на услуги, действащи като обработващи лични данни на LES LABORATOIRES SERVIER, по-специално тези, които отговарят за хостинга на Сайта и изготвянето на статистически данни за използването на Сайта, на които може да бъде възложено да осъществят достъп до личните данни на потребителите за целите, които са строго необходими за тяхната работа.
  • Компетентните органи, като например здравните органи, в някои определени от закона случаи.