My Health Partner Logo
Home / Хипертония Какво е хипертония / Какво е хипертония?
Живот с хипертония
Можете да намерите цялата необходима информация, за да разберете хипертонията, нейното глобално въздействие, нейните причини и последствия и как да поставите хипертонията под контрол.
Хипертония

Какво е хипертония?

На първо място, да се спрем на артериалното налягане.

Сърцето играе роля на помпа за транспортиране на кръвта в тялото и доставяне на кислород и хранителни вещества до всички тъкани и органи. За тази цел, сърцето генерира сила, необходима за протичането на кръвта по артериите, наречена АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ. 1
За колебанията в кръвното налягане допринасят два основни фактора:
arrow circle
Количеството кръв, изпомпвана от сърцето
arrow circle
Степента на съпротивление на кръвния поток в артериите
Колкото повече кръв изпомпва сърцето и колкото по-тесни са артериите, толкова по-високо е артериалното налягане.2

Определение на хипертония

what is hypertension illustration
Кръвното налягане може да бъде ниско, нормално или високо, но с течение на времето и напредване на възрастта кръвното налягане се повишава. Защо? Стените на големите артерии се втвърдяват, а малките кръвоносни съдове се стесняват. Поради тези изменения, сърцето трябва да генерира по-голяма сила, за да поддържа циркулирането на кръвта в тялото. Това води до повишаване на кръвното налягане. Хипертонията3 се дефинира като артериално налягане, което е постоянно по-високо от 140/90 mm Hg.
icon
СИСТОЛНО артериално налягане (mm Hg):
Най-ниското ниво на артериално налягане при изпомпване на кръвта от сърцето до цялото тяло.
icon
ДИАСТОЛНО артериално налягане (mm Hg):
Най-ниското ниво на артериално налягане, когато сърцето се отпуска преди да се свие отново.

Оптимално:

  • Систолно <120
  • Диастолно <80

Нормално:

  • Систолно<120-129
  • Диастолно 80-84

Повишено нормално:

  • Систолно 130-139
  • Диастолно 85-89

Нека да обсъдим как да тъкувате стойностите на вашето кръвно налягане.4

Систолно<120 и Диастолно < 80
Систолно 120-129 и/или Диастолно 80-84
Систолно 130-139 и/или Диастолно 85-89
Систолно 130-139 и/или Диастолно 90-99
Систолно 160-179 и/или Диастолно 100-109
Систолно 180 и/или Диастолно ≥ 10
Систолно ≥ 140 и/или Диастолно < 90
ОПТИМАЛНОНОРМАЛНОПОВИШЕНО НОРМАЛНОХИПЕРТОНИЯ СТЕПЕН 1ХИПЕРТОНИЯ СТЕПЕН 2ХИПЕРТОНИЯ СТЕПЕН 2ИЗОЛИРАНА СИСТОЛНА ХИПЕРТОНИЯ*
"Добре, продължавайте!""Вашето кръвно налягане трябва да бъде проверявано най-малко веднъж годишно и трябва да ви бъдат дадени съвети за начина на живот. Може да ви бъдат назначено медикаментозно лечение, ако сте с много висок сърдечно-съдов риск поради установено сърдечно-съдово заболяване, особено коронарна артериална болест.В случай на нисък или умерен риск от хипертония степен 1, несвързана с органно увреждане, се препоръчва медикаментозно лечение, ако предприетите промени в начина на живот не постигнат понижение на кръвното налягане до приемливи нива за даден период от време. Във всички други случаи е необходима лекарствена терапия за понижаване на кръвното налягане и придържане към съветите за промени в начина на живот. "Медикаментозно лечение се препоръчва, ако предприетите промени в начина на живот не постигнат понижение на кръвното налягане до приемливи нива за даден период от време."
*Изолираната систолна хипертония също се степенува по скала от 1 до 3 според стойностите на систолното артериално налягане, със същите гранични стойности като при "стандартна" хипертония.
Ръководства 2018 на ESH/ESC за лечение на артериална хипертония. 4

Хипертонията: глобален проблем 5

1.27 милиарда

Хипертонията засяга около 1.27 милиарда души по света.5

34%

Разпространение при мъже 5

32%

Разпространение при жени5

60%

Разпространение при хора над 60-годишна възраст 6

image showing worldwide hypertension problem on map

Какви са причините за развитие на хипертония?

Има два вида хипертония: първична (или есенциална хипертония) и вторична хипертония.

Първична хипертония

Първичната хипертония означава високо артериално налягане без очевидна причина. Има редица фактори, които повишават риска от развитие на високо артериално налягане:
icon
Липса на физическа активност
icon
Стрес
icon
Наднормено тегло
icon
Прекомерна консумация на алкохол
icon
Прекомерна употреба на сол или много нисък прием на калий 6
icon
Хронично тежко пушене
icon
Кофеин
icon
Захар
icon
ФАМИЛНА ИСТОРИЯ:
Генетичните фактори вероятно играят известна роля за високото артериално налягане, а еднаквите условия на живот и други потенциални фактори също могат да допринесат за повишаване на риска.7
icon
РОЛЯ НА ЕТНИЧЕСКАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
Хората от черната раса развиват хипертония по-често и на по-млада възраст в сравнение с хора от други етноси.

Вторична хипертония

e състояние на високо артериално налягане в резултат на неизвестни причини (например, абнормно производство на хормони от надбъбречните жлези). От този вид хипертония страдат малък брой пациенти. След идентифициране и правилно лечение на причината, артериалното налягане обикновено се нормализира.
С кого мога да поговоря, ако искам да науча повече?
Вашият личен лекар е специалистът, към който трябва да се обърнете във връзка с кръвното налягане.8

Показване на референции

Референции

1
Mayet J, Hughes A. Cardiac and vascular pathophysiology in hypertension. Heart.
2
Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J.
3
WHO. Avoiding Heart Attacks and Strokes.
4
Mayet J, Hughes A. Cardiac and vascular pathophysiology in hypertension. Heart.
5
Pollock JD, Makaryus AN. Physiology, Cardiovascular Hemodynamics. StatPearls Publishing; 2019.
6
Pollock JD, Makaryus AN. Physiology, Cardiovascular Hemodynamics. StatPearls Publishing; 2019.
7
Williams B et al. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104.World Health Organisation. A global brief on hypertension Silent killer, public health crisis.. Published April 2013. Accessed
8
Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J.
10
Williams B et al. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104.World Health Organisation. A global brief on hypertension Silent killer, public health crisis.. Published April 2013. Accessed
15
WHO. Avoiding Heart Attacks and Strokes.